Spółka

Struktura Akcjonariatu

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW
Remigiusz Skrzypczak 97.800.000 76,41 97.800.000 76,41
Dariusz Zimny 8.278.970 6,47 8.278.970 6,47
Pozostali  21.921.030 17,12 21.921.030 17,12
Razem 128.000.000 100,00 128.000.000 100,00

Strategia

Strategia na lata 2023 – 2026 – PDF

Ład korporacyjny

Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 5-letnią kadencję. Zarząd działa na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

W skład zarządu wchodzi: Bartłomiej Denis – Świerszcz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na 5-letnią kadencję. Ilość członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. Do czasu powołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku braku ich powołania przez Radę Nadzorczą, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni członek Rady Nadzorczej, który został powołany w skład Rady Nadzorczej największą ilością głosów, a jeżeli kilku z nich uzyskało tą samą większość – najstarszy spośród nich, z zastrzeżeniem, że pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie posiada kompetencji, o której mowa w §13 ust. 9 zd. drugie Statutu.  

Notowania giełdowe

Aktualne notowania giełdowe znajdują się na oficjalnej stronie internetowej NewConnect.

Link do aktualnych notowań giełdowych: NewConnect – Karta spółki

WZA

 Treść ogłoszenia o zwołaniuProjekty uchwałFormularz pełnomocnictwaTreść podjętych uchwał

ROK 2019

Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 26.06.2019 rokuPDFPDFPDF

ROK 2021

Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 30.06.2021 rokuPDFPDFPDF
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 30.07.2021 rokuPDFPDFPDF

ROK 2022

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.03.2022 rokuPDFPDFPDFPDF
 Treść uchwał 22.04.2022 r. po wznowieniu obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2022 rokuPDFPDFPDFPDF
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.07.2022 rokuPDFPDFPDFPDF
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.10.2022 rokuPDFPDFPDF

ROK 2023

Walne Zgromadzenie w dniu 09.03.2023 rokuPDFPDF-1
PDF-2
PDF-3
PDFPDF
Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2023 rokuPDFPDFPDF

Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące EBI dostępne są na stronie: NewConnect – Karta spółki

Raporty bieżące ESPI dostępna są na stronie: NewConnect – Karta spółki

Raporty okresowe i roczne

1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4 Kwartał Roczny Korekta 
2017 PDF
2018 PDF PDF PDF
2019 PDF PDF PDF
2020 PDF PDF PDF
2021 PDF PDF PDF PDF
2022 PDF PDF PDF PDF

Aktualne Informacje finansowe znajdują się na oficjalnej stronie internetowej NewConnect. 

Link do aktualnych informacji finansowych: NewConnect – Karta spółki